psycholoog cuijk

Privacy en vertrouwelijkheid

Alle informatie die je ons geeft wordt strikt vertrouwelijk behandeld. Wij hebben een beroepsgeheim en dat betekent dat wij met niemand over de dingen die je ons toevertrouwt mogen praten of schrijven zonder dat je ons daarvoor expliciet toestemming geeft.

Daarnaast voldoet Psychologenpraktijk Op 't Veld aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het privacystatement van onze praktijk , waarin in juridische taal staat hoe we met jouw gegevens omgaan, vind je hier.

Het dossier dat wij over ons contact met je aanleggen wordt veilig bewaard. Nadat een contact beëindigd is worden je gegevens in elektronische vorm twintig jaar bewaard, conform de wetgeving op dit punt. Daarna worden ze vernietigd. Zelf kun je, indien je daar aanleiding toe ziet, ons verzoeken al eerder het dossier te vernietigen. Tevens heb je recht op inzage en kun je een kopie van je dossier opvragen.

Als je wil dat je behandeling vergoed wordt door de zorgverzekeraar, dan sturen wij de rekening hiervoor rechtstreeks naar je verzekeraar. Tegenwoordig gebeurt dit allemaal digitaal via internet met beveiligde verbindingen. Op deze rekeningen staat een aantal persoonlijke gegevens. Wij zijn wettelijk verplicht om dit op deze wijze te doen. Wees je er bewust van dat als je niet wil dat verzekeraars weten dat je bij ons in behandeling bent, je zèlf de nota zult moeten voldoen.  Tevens moeten wij als we een behandeling starten een vragenlijst over jou invullen; de zogenaamde HONOS+ vragenlijst. De gegevens hiervan moeten worden aangeleverd aan een landelijke database van de Nederlandse Zorg Autoriteit NZA. Lees hier meer over deze aanleveringen.

Wij hebben samen met vele collega-psychologen en psychiaters de nodige bezwaren tegen deze vorm van dataverzameling. Naar ons oordeel is er sprake van doorbreking van het medisch beroepsgeheim en recht op privacy van onze cliënten. Daarom hebben we mede gedoneerd aan het platform vertrouwenindeggz., zodat zij mede namens ons een kort geding kunnen aanspannen om de verplichting deze data aan te leveren van tafel te krijgen.

Als je ondertussen niet wil dat jouw privégegevens bij verzekeraars terechtkomen en mogelijk door hen gebruikt worden, vul dan deze Privacyverklaring ZPM in en stuur deze aan info@psypraktijkoptveld.nl.  Wij zullen dan je gegevens afschermen voor aanlevering aan de NZA.

Veel van onze cliënten worden verwezen door hun huisarts. Aangezien wij veel samenwerken met de huisartsen in de regio, zullen wij om toestemming vragen om met je arts te mogen overleggen en om hem/haar een verslag van je behandeling of intake te mogen sturen. De arts heeft, net als wij, een beroepsgeheim. Het doel hiervan is de samenwerking met de huisarts optimaal te laten verlopen. Dit is bijvoorbeeld van belang in situaties waarin medicatie en psychologische behandeling worden gecombineerd. Indien je niet instemt met verslaglegging aan de huisarts (aan te geven op het aanmeldformulier), blijft alle informatie binnen onze praktijkmuren.

Soms worden wij door een bedrijfsarts benaderd met het verzoek om informatie over arbeids(on)geschiktheid van onze cliënten. Dit kunnen zij alleen doen als jij hen daartoe schriftelijk machtigt. Na ontvangst van jouw toestemming zullen wij in deze situaties een conceptbrief opstellen. Vervolgens nemen wij contact met je op om deze brief gezamenlijk door te nemen. Pas dan zal de brief worden verstuurd. Wij gaan niet in op telefonische verzoeken om informatie van wie dan ook, dus ook niet van bedrijfsartsen.